در صورت تغییر نام مادر از طریق هیأت حل اختلاف ، اصلاح نام وی در اسناد سجلی و شناسنامه فرزندانش نیاز به طرح مجدد موضوع در هیأت حل اختلاف دارد یا خیر ؟

در صورت تغییر نام مادر به استناد تصمیم صادره از هیأت حل اختلاف و اجرای مفاد تصمیم در اسناد سجلی ، اصلاح نام مادر در اسناد سجلی و شناسنامه های فرزندانش به تبع همان تصمیم صورت می گیرد و نیازی به طرح مجدد موضوع در هیأت حل اختلاف نمی باشد