من شناسنامه ام را گم کرده ام وصادره ازشهری دیگر میباشد جهت ثبت ازدواج نیاز مبرم به شناسنامه دارم لطفاً مرا راهنمایی کنید ؟

ابتدا درخواست المثنی نموده و بهمراه تصویری از صفحه اول شناسنامه ، دو قطعه عکس و نامه از محضر مربوطه اخذ تا گواهی مشخصات صادر گردد .