معارفه ذیحساب اداره کل ثبت احوال گیلان
با حضور مدیران کل اموراقتصاد دارایی و ثبت احوال گیلان ،معاونین ادارات کل و رئیس اداره حراست مراسم تکریم و معارفه ذیحساب این اداره کل برگزار گردید.در طی این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای اکبری در طول دوره خدمت و عملکرد مثبتشان در این اداره کل ،آقای جمشیدی بعنوان ذیحساب جدید اداره کل ثبت احوال گیلان منصوب گردید.