تاریخ 1400/08/19         ساعت 10:00     گروه خبری اخبار ثبت احوال استان گیلان

 به موجب سند ثبت شده نامبرده ، درتاریخ 1400/08/12 فردی بنام آقای علی جان امیری جیردهی متولد 1270 با 130 سال به دلیل کهولت سن درروستای اوشیان بخش چابکسر از توابع شهرستان رودسر فوت نموده است که به نظر میرسد پیرترین فرد کشورباشد.