تاریخ 1400/08/26         ساعت 11:00     گروه خبری اخبار ثبت احوال استان گیلان

تصویر

 در تاریخ 1400/8/26 جناب آقای میر خلفی رئیس محترم اداره امور شعب بانک ملی استان گیلان با آقای حسن وفائی دیلمی مدیرکل محترم ثبت احوال استان گیلان در اداره کل ثبت احوال استان گیلان ملاقات نمودند و پیرامون مسائل مرتبط با پرداخت تسهیلات به کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته تبادل نظر شده ؛ مقرر گردید جلسه کارشناسی نماینده محترم بانک ملی با معاون محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی این اداره کل تشکیل و مصوبات آن پیگیری شود .