تاریخ 1400/09/13         ساعت 07:00     گروه خبری اخبار ثبت احوال استان گیلان

تصویر

 

در تاریخ 1400/9/10 مدیرکل ثبت احوال استان گیلان جناب آقای وفایی دیلمی به اتفاق هیئت همراه از ادارات ثبت احوال شهرستان سیا هکل و سنگر بازدید نمودند .پس از دیدار با مراجعین و رئیس ادارات و کارکنان و رفع مشکلات متقا ضیان در شرایط کرونایی تقدیر داشتند. در شهرستان سیاهکل به اتفاق ریئس اداره با فرماندار دیدار ضمن ارائه گزارش مبسوط از عملکرد اداره فوق توسط مدیر کل محترم از ایشان بخاطر حمایت از ثبت احوال و رفع مشکلات انان تشکر نمودند ضمنا پیرامون زمین و احدات سا ختمان نما یندگی بخش دیلمان نیز بحث تبادل نظر گردید که نیاز به حمایت همه جانبه از سوی مسئولین شهرستانی میباشد که این امر میسر گردد.