سه شنبه 7 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا

آمار وقایع وفات ثبت شده اداره ثبت احوال گناباد در سالهای 1397 و 1398

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمـع کـل

سال 97

41

33

41

29

32

37

51

32

45

40

56

51

488

سال 98

43

42

42

38

34

43

56

36

44

36

35

43

492

درصد تغییرات

4.9

27.3

2.4

31.0

6.3

16.2

9.8

12.5

-2.2

-10.0

-37.5

-15.7

0.8