چهارشنبه 8 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا

آمار وقایع ولادت ثبت شده اداره ثبت احوال گناباد در سالهای 1397 و 1398

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمـع کـل

سال 97

175

189

190

163

180

196

170

166

170

167

175

135

2076

سال 98

154

168

167

169

165

154

169

176

139

176

168

119

1924

درصد تغییرات

-12.0

-11.1

-12.1

3.7

-8.3

-21.4

-0.6

6.0

-18.2

5.4

-4.0

-11.9

-7.3