دوشنبه 6 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/08/12         ساعت 10:23:22     گروه خبری اختصاصی

رزمایش کشوری دفاع از ادارات و کارخانه جات در روز شنبه مورخه 1399/08/11 از ساعت 13:30 الی 14:30در ادارات و کارخانه جات برگزارشد.

رزمایش کشوری دفاع از ادارات و کارخانه جات در روز شنبه  مورخه 1399/08/11  از ساعت 13:30  الی 14:30در   ادارات و کارخانه جات  برگزارشد.