دوشنبه 6 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/07/10         ساعت 10:15:57     گروه خبری اختصاصی

در مورخه 1399/07/10 کارگاه آموزشی سواد رسانه در جایگاه اداری با حضور دکتر شیخانی استاد دانشگاه و رئیس خبرگزاری تسنیم استان در محل سالن علوم پزشکی برگزارشد.
klas

در مورخه    1399/07/10

کارگاه آموزشی سواد رسانه در جایگاه اداری با حضور دکتر شیخانی استاد دانشگاه و رئیس خبرگزاری تسنیم استان در محل  سالن علوم پزشکی برگزارشد.