سه شنبه 7 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/08/11         ساعت 12:27:20     گروه خبری اختصاصی

جلسه توجیهی رزمایش کشوری دفاع از ادارات و کارخانه جات در روز پنچشنبه مورخه 1399/08/08 در محل سالن علوم پزشکی گناباد برگزارشد.
جلسه توجیهی زرمایش کشوری دفاع از ادارات و کارخانه جات در روز پنچشنبه  مورخه 1399/08/08 در محل سالن علوم پزشکی گناباد برگزارشد.

 

جلسه توجیهی زرمایش کشوری دفاع از ادارات و کارخانه جات در روز پنچشنبه  مورخه 1399/08/08 در محل سالن علوم پزشکی گناباد برگزارشد.