پنجشنبه 1 آبان 1399   
 
کميته اجرايي
دبیر کمیته اجرایی:
 
آقای علی‌اکبر محزون
مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت 
سازمان ثبت احوال کشور
  
اعضای کمیته اجرایی:
§          سیدعلی طباطبایی، مدیرکل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی
§          مهدی تدین، مدیرکل دفتر روابط عمومی و همکاری‌های بین‌الملل
§          مسعود افشین، معاون دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت
§          مرجان علیزاده، مسئول دبیرخانه همایش