تاریخ 1399/08/01         ساعت 10:34:18     گروه خبری اخبار اداره کل همدان

 

به گزارش روابط عمومی، روز سه شنبه مورخ 1399/07/29 مدیر کل ثبت احوال به اتفاق معاون امور اسناد هویتی و مدیریت ثبت احوال شهرستان همدان از دفتر پیشخوان دولت واقع در میدان شریعتی همدان بازدید بعمل آوردند.

حسن زاده زورمند ضمن قدردانی از زحمات پرسنل شاغل در دفتر پیشخوان بر تحویل به هنگام و سریع کارتهای آماده تحویل با رعایت پروتکل های بهداشتی و تکریم ارباب رجوع تاکید نمودند.

ایشان همچنین با توجه به شرایط کنونی جامعه بر حفظ سلامت پرسنل تاکید و رعایت دستورالعملهای ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا را امری ضروری دانستند.