تاریخ 1399/11/16         ساعت 12:36:43     گروه خبری اخبار اداره کل همدان

 

به گزارش روابط عمومی ، روز چهارشنبه مورخ 1399/11/15 مدیر کل ثبت احوال استان همدان به اتفاق معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و معاون فن آوری اطلاعات و آمار جمعیتی ضمن رعایت پروتکلها و دستورالعملهای بهداشتی از اداره ثبت احوال شهرستان کبودراهنگ و نمایندگی بخش گل تپه بازدید بعمل آوردند.

حسن زاده زورمند ضمن تبریک ایام اله دهه فجر  پس از دیدار با همکاران و بررسی مسائل پرسنلی ، از نزدیک با روند کارها و امورات حقوقی سجلی و نحوه ارائه خدمات به مردم و همچنین پوشش به هنگام وقایع حیاتی بازدید بعمل آوردند.