تاریخ 1399/12/04         ساعت 09:39:50     گروه خبری اخبار اداره کل همدان

 

به گزارش روابط عمومی ، روز یکشنبه مورخ 1399/12/03 مدیر کل ثبت احوال استان همدان ضمن رعایت پروتکلها و دستورالعملهای بهداشتی از اداره ثبت احوال شهرستان رزن بازدید بعمل آوردند.

حسن زاده زورمند ضمن دیدار با همکاران و بررسی مسائل پرسنلی ، از نزدیک با روند کارها و امورات حقوقی سجلی و نحوه ارائه خدمات به مردم و همچنین پوشش به هنگام وقایع حیاتی بازدید بعمل آوردند.

 قابل ذکر است که برخی از موانع و مسائل اداری توسط مدیر کل بررسی و جهت حصول نتیجه رئیس ثبت احوال شهرستان رزن موضوعات را پیگیری خواهند نمود.