تاریخ 1400/03/20         ساعت 20:19:39     گروه خبری اخبار اداره کل همدان

تصویر  

به گزارش روابط عمومی ، روز چهارشنبه مورخ 1400/03/12 مدیر کل ثبت احوال استان همدان به اتفاق معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و معاون فن آوری اطلاعات و آمار جمعیتی با رعایت پروتکلها و دستورالعملهای بهداشتی از ادارات ثبت احوال شهرستانهای اسدآباد و بهار بازدید بعمل آوردند.

حسن زاده زورمند ضمن تسلیت ایام ارتحال امام خمینی(ره) و قیام 15 خرداد ، پس از دیدار با همکاران ادارات ثبت احوال شهرستانهای اسدآباد و بهار و بررسی مسائل پرسنلی ، از نزدیک با روند کارها و امورات حقوقی سجلی و نحوه ارائه خدمات به مردم و همچنین پوشش به هنگام وقایع حیاتی بازدید بعمل آوردند.

ایشان ثبت به هنگام وقایع حیاتی، تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان، تکریم ارباب رجوع و همچنین حفظ سلامتی همکاران و رعایت دستورالعملهای بهداشتی را از اولویتهای کاری اداره کل بیان نمودند.

حسن زاده زورمند با اشاره به انتخابات پیشرو بر لزوم تسریع در ارائه خدمات سجلی و تعویض شناسنامه های مستعمل در ادارات و دفاتر پیشخوان دولت تاکید نموده و گفتند شناسنامه و کارتهای ملی مکشوفه در کوتاهترین زمان ممکن به صاحبین آنها تحویل گردد.