تاریخ 1400/04/22         ساعت 20:33:53     گروه خبری اخبار اداره کل همدان

تصویر بازدید

به گزارش روابط عمومی ، روز یکشنبه مورخ 1400/04/20 مدیر کل ثبت احوال استان همدان به اتفاق معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی ضمن رعایت پروتکلها و دستورالعملهای بهداشتی از اداره ثبت احوال شهرستان فامنین و قهاوند بازدید بعمل آوردند.

حسن زاده زورمند پس از دیدار با همکاران ادارات فامنین و قهاوند و بررسی مسائل پرسنلی ، از نزدیک با روند کارها و امورات حقوقی سجلی و نحوه ارائه خدمات به مردم و همچنین پوشش به هنگام وقایع حیاتی بازدید بعمل آوردند.

ایشان ثبت به هنگام وقایع حیاتی، تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان، تکریم ارباب رجوع و همچنین حفظ سلامتی همکاران و رعایت دستورالعملهای بهداشتی را از اولویتهای کاری اداره کل بیان نمودند.

ایشان در حین بازدید از امورات جاری ادارت فوق از زحمات، همدلی و همراهی تمامی پرسنل که بصورت دقیق و منظم ارائه خدمات می نمایند تقدیر و تشکر نمودند.