تاریخ 1400/07/12         ساعت 12:42:11     گروه خبری اخبار اداره کل همدان

تصویر

به گزارش روابط عمومی ، روز یک شنبه مورخ 1400/07/04 مدیر کل ثبت احوال استان همدان به اتفاق معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و رئیس اداره حراست با رعایت پروتکلها و دستورالعملهای بهداشتی از اداره ثبت احوال شهرستان نهاوند بازدید بعمل آوردند.

حسن زاده زورمند پس از دیدار با همکاران اداره ثبت احوال شهرستان نهاوند و بررسی مسائل پرسنلی ، از نزدیک با روند کارها و امورات حقوقی سجلی و نحوه ارائه خدمات به مردم و همچنین پوشش به هنگام وقایع حیاتی بازدید بعمل آوردند.

ایشان ثبت به هنگام وقایع حیاتی، تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان، تکریم ارباب رجوع و همچنین حفظ سلامتی همکاران و رعایت دستورالعملهای بهداشتی را از اولویتهای کاری اداره کل بیان نمودند.

در ادامه حسن زاده زورمند از اجرای پروژه سببی نسبی و روند امورات مربوط به این پروژه بازدید بعمل اوردند.

قابل ذکر است که مدیر کل ثبت احوال استان همدان و همراهان جهت گرامیداشت ایام هفته دفاع مقدس در منزل جانباز گرانقدر و یادگار هفت سال دفاع مقدس جناب آقای واحد شریفی (مدیر ثبت احوال شهرستان ملایر) حضور یافته و لوح سپاسی را به رسم قدردانی به ایشان تقدیم نمودند.