تاریخ 1400/07/17         ساعت 09:28:53     گروه خبری اخبار اداره کل همدان

تصویر  

به گزارش روابط عمومی ، روز یک شنبه مورخ 1400/07/11 مدیر کل ثبت احوال استان همدان به اتفاق معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی با رعایت پروتکلها و دستورالعملهای بهداشتی از اداره ثبت احوال شهرستان کبودراهنگ و نمایندگی های گل تپه و شیرین سو بازدید بعمل آوردند.

حسن زاده زورمند پس از دیدار با همکاران اداره ثبت احوال شهرستان کبودراهنگ و بررسی مسائل پرسنلی ، از نزدیک با روند کارها و امورات حقوقی سجلی و نحوه ارائه خدمات به مردم و همچنین پوشش به هنگام وقایع حیاتی بازدید بعمل آوردند.

ایشان ثبت به هنگام وقایع حیاتی، تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان، تکریم ارباب رجوع و همچنین حفظ سلامتی همکاران و رعایت دستورالعملهای بهداشتی را از اولویتهای کاری اداره کل بیان نمودند.

حسن زاده زورمند با تاکید بر اجرای پروژه سببی نسبی به اهمیت این موضوع اشاره نموده و اجرای دقیق این پروژه را از اهداف و اولویتهای سازمان در سال جاری دانستند.

در ادامه مدیر کل ثبت احوال استان همدان از نمایندگی های ثبت احوال در بخش گل تپه و شیرین سو بازدید نموده و روند اموارت در این نمایندگی را مورد بررسی قرار دادند.