تاریخ 1400/07/19         ساعت 14:49:54     گروه خبری اخبار اداره کل همدان

تصویر  

به گزارش روابط عمومی ، روز دوشنبه مورخ 1400/07/19 مدیر کل ثبت احوال استان همدان به اتفاق معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی با رعایت پروتکلها و دستورالعملهای بهداشتی از اداره ثبت احوال قهاوند بازدید بعمل آوردند.

مدیر کل ثبت احوال پس از دیدار با همکاران اداره ثبت احوال قهاوند و بررسی مسائل پرسنلی ، از نزدیک با روند کارها و امورات حقوقی سجلی و نحوه ارائه خدمات به مردم و همچنین پوشش به هنگام وقایع حیاتی بازدید بعمل آوردند. 

حسن زاده زورمند با اشاره به پروژه سببی و نسبی، دقت در تطبیق اسناد، اقدام به موقع و اجرای بهنگام این پروژه را از اهداف سازمان در سال جاری بیان نموده و گفتند همه همکاران باید با تلاش و کوشش در اجرای این پروژه جدیت و اهتمام لازم را دشته باشند.