تاریخ 1400/07/28         ساعت 10:03:12     گروه خبری اخبار اداره کل همدان

تصویر  

به گزارش روابط عمومی ، روز دوشنبه مورخ 1400/07/26 مدیر کل ثبت احوال استان همدان به اتفاق معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی با رعایت پروتکلها و دستورالعملهای بهداشتی از اداره ثبت احوال تویسرکان و قلقلرود بازدید بعمل آوردند.

حسن زاده زورمند پس از دیدار با همکاران اداره ثبت احوال شهرستان تویسرکان و   بررسی مسائل پرسنلی ، از نزدیک با روند کارها و امورات حقوقی سجلی و نحوه ارائه خدمات به مردم و همچنین پوشش به هنگام وقایع حیاتی بازدید بعمل آوردند.

مدیر کل ثبت احوال با اشاره به پروژه سببی و نسبی، دقت در تطبیق اسناد، اقدام به موقع و اجرای بهنگام این پروژه را از اهداف سازمان در سال جاری بیان نموده و گفتند همه همکاران باید با تلاش و کوشش در اجرای این پروژه جدیت و اهتمام لازم را دشته باشند.

مدیر کل ضمن بازدید از اداره قلقرود با همکارن این اداره دیدار و مسائل پرسنلی را مورد بررسی قرار دادند.