مدیریت محتوا

 

نام و نام خانوادگی: عاطفه ترابی

 

پست سازمانی: دبیرخانه

                     

نوع استخدام: پیمانی

 

تحصیلات: کارشناسی مدیریت دولتی

 

تاریخ شروع به کار: 1383/5/13

 

تلفن : 33353677      داخلی : 120