معاون

نام و نام خانوادگی: گیتا بردبار

پست سازمانی: رئیس اداره امور اداری

نوع استخدام: رسمی

تحصیلات: کارشناسی مدیریت دولتی

تاریخ شروع به کار: 1376/01/01

 تلفن : 33353677    داخلی:130