مدیریت محتوا

نام و نام خانوادگی: مجید ذاکری

پست سازمانی:رئیس دفتر مدیر کل                   

نوع استخدام: پیمانی

تحصیلات: کاردانی کامپیوتر      

 تاریخ شروع به کار: 1394/11/11

تلفن : 33331022