مدیریت محتوا

نام و نام خانوادگی: سارا پوراحمدزاده

 پست سازمانی: رئیس روابط عمومی

نوع استخدام: پیمانی

 تحصیلات: کارشناسی مهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار

تاریخ شروع به کار: 1385/2/3

 تلفن : 33353677    داخلی:130