مدیریت محتوا

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا احمدی

 پست سازمانی: راننده

 نوع استخدام: قرارداد کارگری

 تحصیلات: زیردیپلم

 تاریخ شروع به کار: 1382/10/1

 تلفن : 3353677