مدیریت محتوا

سازمان ثبت احوال کشور

عنوان : سوگندنامه و منشور اخلاقی

1- هدف

انجام وظایف محوله به کارکنان به نحو مطلوب و با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری

2 دامنه کاربرد

کلیه کارکنان جدید الاستخدام در سازمان ثبت احوال کشور

3- مسئولیت اجراء

مسئولیت اجرای این روش اجرائی در ستاد سازمان بر عهده اداره کل امور اداری و اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل و در ادارات کل استانها بر عهده مدیر کل خواهد بود.

4-قوانین و مقررات ذیربط

1-تبصره(1) ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری

2- تصویب نامه شماره 231430/ت43914ک مورخ21/11/88 وزیران عضوء کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک

5-تعاریف

سازمان: سازمان ثبت احوال کشور

اداره کل: اداره کل ثبت احوال استان

کارمند بدو استخدام: کارمندی است که از طریق آزمون (کتبی، مصاحبه) واجد شرایط استخدام در دستگاههای دولتی شده و تمام مراحل گزینش ایشان طی شده باشد.

6 - شرح اقدامات

1-کلیه کارمندان (رسمی، پیمانی و قراردادی) موظفند در بدو ورود به خدمت، ضمن ادای سوگند، منشور اخلاقی و اداری کارمندان دولت و سوگند نامه شرح (پیوست) را به دقت مطالعه و امضاء نمایند.

تبصره: پیروان اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سوگند نامه را با ذکر کتاب آسمانی خود قرائت کرده و متن امضاء شده توسط آنان را با ذکر کتاب آسمانی خودشان خواهد بود.

2- اداره کل امور اداری مکلف است پس از طی مراحل گزینش و در بدو ورود افراد به خدمت تمهیدات لازم را برای ادای سوگند و امضای منشور توسط آنان فراهم نماید.

3- مراسم ادای سوگند و امضای منشور در ستاد سازمان با حضور معاون اداری، مالی و برنامه ریزی و در واحدهای استانی با حضور مدیرکل استان برگزار می گردد.

تبصره: مراسم مذکور برای پذیرفته شدگان می تواند به تشخیص مقامات بند 3 بصورت فردی یا جمعی برگزار گردد.

4- اداره کل امور اداری مکلف است سوگند نامه و منشور امضاء شده توسط کارمندان را در پرونده پرسنلی آنان نگهداری نماید و رعایت این بند در ادارات کل استانی نیز ضروری میباشد.

5- ادای سوگند و امضاء منشور اخلاقی در مواردیکه قرارداد کارمندان تمدید می گردد ضرورتی نداشته لاکن چنانچه رابطه استخدامی کارمند با سازمان به هر طریقی قطع گردد برای ورود مجدد به خدمت رعایت بند (1) این دستور العمل ضروری میباشد.

6- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل مکلف است گزارش مصور و کاملی از مراسم ادای سوگند تهیه و در سوابق نگهداری نماید تکثیر فیلم مذکور با هدف ارایه به کارکنان جدید الاستخدام بلامانع می باشد.

7- این روش اجرایی در تاریخ21/11/88 به تصویب معاونت اداری، مالی و برنامه ریزی سازمان ثبت احوال رسید. و از تاریخ تصویب، لازم الاجراء میباشد.

« سوگندنامه»

بسم‌اللّه الرحمن الرحیم

اکنون که به عنوان کارمند دستگاه اجرایی در نظام جمهوری اسلامی ایران افتخار خدمتگزاری به مردم عزیـز ایران برای من فراهم شـده‌است، در برابر « قرآن مجید» به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که تمام تلاش خود را برای انجام وظایف شغلی و مسئولیتهای قانونی به کار گیرم و به حفظ حقوق مردم، پیشرفت نظام اداری و اعتلای کشور اهتمام نموده و در این راه وجدان کار داشته و همواره عدالت، صداقت، امانتداری، رازداری و خدمت به مردم را سرلوحه گفتار و کردار خود قرارداده و ارزشهای دینی، انسانی و اجتماعی و قوانین، مقررات و ضوابط را در انجام فعالیتهای سازمانی و اداری رعایت نمایم و در همه حال به احکام الهی، قانون اساسی، مقررات حاکم و منشور اخلاقی و اداری کارمندان دولت و دستگاه متبوع خود پایبند باشم و تلاش خود را در جهت جلب رضای خدای متعال و اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه انسانی در جامعه و تحقق جامعه اسلامی و ترویج دین و اخلاق، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد محیطی عادلانه در زمینه‌های مادی و معنوی، مهرورزی به بندگان خدا و اعتلای سطح علمی به کار گیرم و با تقویت روحیه خلاقیت و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی و فرهنگی، همواره سلامت و شادابی و نشاط را در محیط کار ترویج نمایم.

تاریخ

امضا

« منشور اخلاقی و اداری کارمندان دولت»

این منشور به منظور اشاعه اعتلای فرهنگ اسلامی و ارزشهای انسانی و سازمانی در نظام اداری کشور و نهادینه کردن ابعاد آن در اندیشه و عمل کارمندان دولت تدوین گردیده‌است. با اطلاع از اینکه کارمندان دولت به عنوان بندگان خدا و خدمتگزاران مردم باید تمامی تلاش و همت خود را برای انجام هر چه بهتر وظایف شرعی و قانونی و مسئولیتهای اداری بر مبنای باورها و ارزشهای اسلامی و افزایش سطح رضایتمندی مردم به کار گیرند، خود را ملزم به رعایت اصول و مفاد زیر میدانم.

الف: اصول حاکم بر منشور

1ـ اصل برابری: همه شهروندان در برابر قانون برابرند و باید با همه آنان در شرایط مشابه رفتار یکسان داشت. کارمندان باید در محدوده وظایف شغلی خود، امکان دسترسی برابر به خدمات دولتی را برای شهروندان فراهم کرده و با آنان بدون هیچ‌گونه تبعیض رفتار نمایند.

2ـ اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری: همه امور دولتی مبنای قانونی دارد و تصمیمات و اقدامات اداری کارمندان باید براساس احترام به قوانین و مقررات موجود اتخاذ و انجام گردد.کارکنان سازمان باید از هر گونه اعمال سلیقه و عقاید شخصی در انجام وظایف محوله احتراز نمایند، پایبندی به قانون موجب عدم تبعیض و جلب اعتماد عمومی به سازمان ثبت احوال خواهد گردید.

3ـ اصل شهروندمداری (مردم‌مداری): هدف غایی از تشکیل سازمانهای دولتی و استخدام کارمندان، ارایه خدمت بهتر به مردم و شهروندان است. کارمندان باید در گفتار، کردار و نگرشهای خود عنوان « خدمتگزار مردم» را متجلی سازند. کارمندان متعهد هستند که در تصمیم‌گیریها، انجام وظایف و رفتارهای خود منافع و ترجیحات مردم و شهروندان و مصالح عمومی را در نظر گیرند و امکان دسترسی راحت‌تر عام‌تر به خدمات دولتی را فراهم نمایند.

4ـ اصل احترام و اعتماد: کارمندان در تعاملات و رفتارهای خود با سایر افراد ازقبیل مافوق‌ها، زیردستان، همکاران و مراجعان باید احترام آنان را حفظ نمایند. به انتظارات و احساسات دیگران اهمیت قائل شده و بر مبنای اعتماد به طرف مقابل عمل کنند

5 ـ اصل شفافیت: کارمندان باید تمامی اطلاعات مربوط به امور و فرآیندهای جاری دستگاههای اجرایی (به غیر از اموری که در زمره اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده قرار دارد) را به طور شفاف در چارچوب مقررات و ضوابط در اختیار ذینفعان قرار دهند. این اطلاعات ضمن مشخص‌کردن فرآیندهای سازمانی، مبنای پاسخگویی کارمندان به مردم و مراجع ذیصلاح را فراهم می‌آورد.

6 ـ اصل پاسخگویی: سازمانهای دولتی برای مردم ایجاد می‌شوند و باید در برابر آنان پاسخگو باشند. کارمندان مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را برعهده گرفته و در مورد آنها به مردم و مراجع ذی‌صلاح پاسخگو هستند.

7ـ اصل عدم سوءاستفاده از موقعیت شغلی: کارمندان نباید از اختیارات و جایگاه شغلی و سازمانی خود در جهت منافع شخص یا گروه خاصی استفاده نمایند. اختیارات شغلی و سازمانی باید فقط برای انجام وظایف سازمانی و در جهت مصالح عمومی به‌کار گرفته شوند.

8 ـ اصل تعهد و وفاداری به سازمان: کارمندان باید نسبت به دستگاه متبوع خود و اهداف، مأموریتها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشند و با علاقه‌مندی و تمام توان از طریق انجام صحیح وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای سازمان تلاش نمایند.

9ـ اصل به‌کارگیری مهارت و تخصص: کارمندان باید تلاش نمایند تا مهارت، دانش و تخصص مربوط به وظیفه شغلی و سازمانی خود را فراگرفته و تمام توان فنی، تخصصی و حرفه‌ای خویش را برای انجام بهینه فعالیتهای شغلی و سازمانی به‌کار گیرند.

ب:مفاد منشور

1ـ انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی

1ـ1ـ به رعـایت نظم و انضباط در انجـام فعالیتها و حضور به مـوقع در سـازمان توجه نماییم.
1ـ2ـ در انجام وظایف و مسئولیتها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت، صحت و به موقع انجام دهیم.

1ـ3ـ سعی نماییم تا دانش خود را در زمینه فعالیتهای سازمانی به روز نگه‌داشته و آنها را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیتهای اداری و سازمانی به‌کار گیریم.

1ـ4ـ به ایده‌ها و افکار جدید احترام گذاشته و برای اجرایی کردن آنها به شکل منطقی در دستگاه اجرایی متبوع و نظام اداری تلاش کنیم.

1ـ 5 ـ برای افزایش بهره‌وری نظام اداری از طریق افزایش بهره‌وری حیطه فعالیت خود تلاش کنیم.

1ـ6 ـ از امکانات تجهیزات و سرمایه‌های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده مؤثر و مطلوب از آنها بکوشیم.

1ـ7ـ در انجام فعالیتها و تعاملات، روابط خویشاوندی، قومی، جنسی، نژادی، مذهبی و غیره تأثیری در تصمیمات و اقداماتمان نداشته باشد.

1ـ 8 ـ روحیه انتقادپذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیتهایمان بدانیم.

1ـ 9ـ همـیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرارداده و بر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی می‌کند، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.

رفتار و برخورد با ارباب‌رجوع و همکاران

2ـ1ـ مردم وشهروندان به عنوان ذی‌حق برای نظام اداری هستند. تلاش نماییم با ایجاد ارتباط مناسب و ارایه خدمت بهتر، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد کنیم.

2ـ2ـ به مراجعه‌کنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط خدمت ارایه دهیم.

2ـ3ـ در محدوده وظایف شغلی، اطلاعات و راهنماییهای لازم و مناسب به ارباب رجوع ارایه و در زمینه خدمات، شفاف‌سازی صورت دهیم.

2ـ4ـ خواسته‌های قانونی ارباب‌رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارایه دهیم.

2ـ 5 ـ به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده‌رو باشیم.

2ـ6 ـ به نظرات، پیشنهادها و بازخوردهای شهروندان و مراجعه‌کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه کنیم

2ـ7ـ به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کنیم.

2ـ 8 ـ سعی کنیم تا فرهنگ تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی و گره‌گشایی از مشکلات مردم و مراجعان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود.

2ـ9ـ روحیه کارجمعی را در خود تقویت‌کرده و در انجام فعالیتهای گروهی مشارکت‌جو و مشارکت‌پذیر باشیم.

2ـ10ـ روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت کرده و سعی نماییم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم.

2ـ11ـ دانش، تجربه و توانمندیهای خود را به سعه صدر در اختیار همکاران قرارداده و در ارتقاء توانمندیهای آنان کوشا باشیم.

2ـ12ـ تا حد ممکن در حل مشکلات شغلی همکاران تلاش نماییم و از تجسس در زندگی خصوصی آنان پرهیز نماییم.

اینجانب موارد فوق را با دقت مطالعه کرده و آنها را قبول می‌نمایم و تمامی تلاش و توان خود را برای برآورده کردن آنها به کار خواهم برد. توفیق در عمل به این منشور را از خداوند متعال خواستارم.