مدیریت محتوا

نام و نام خانوادگی :مرضیه دهقانی

پست سازمانی :کارشناس آموزش و پژوهش

نوع استخدام :پیمانی

تحصیلات :کارشناسی مدیریت بازرگانی

تاریخ شروع به کار:1394/11/19

تلفن : 33333677 داخلی :124