مدیریت محتوا

نام و نام خانوادگی: عباس نامداری

پست سازمانی: کارشناس آمار و اطلاعات جمعیتی

نوع استخدام: پیمانی

 تحصیلات: کارشناسی آمار

تاریخ شروع به کار:1387/03/01

 تلفن : 33353677 داخلی:119