مدیریت محتوا

نام و نام خانوادگی: معصومه غلامی

 پست سازمانی: کارشناس امور اداری

   نوع استخدام: پیمانی

 تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 تاریخ شروع به کار: 1384/12/20

 تلفن : 33353677    داخلی:124

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی :عبدالمطلب پور عابدینی

پست سازمانی : امور اداری

نوع استخدام:رسمی

تحصیلات:کارشناس مدیریت دولتی

تاریخ شروع به کار:1371/01/01

تلفن : 33353677 داخلی :125