ثبت وفات وصدور گواهی فوت
 
 

·          ماده 22 قانون ثیت احوال کشور

·          هر یک از اشخاص زیر می توانند به اعلام وفات واخذ گواهی فوت اقدام نمایند

·         مدارک مورد نیاز جهت ثبت وفات

·         صدور خلاصه رونوشت وفات( گواهی فوت)

·         نحوه مراجعه و ثبت وفات و صدورگواهی فوت

·         توصیه های ضروری

·         تعاریف و مفاهیم

·         سؤالات انتقادات و پیشنهادات

 

 


ماده 22 قانون ثیت احوال کشور


وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی باید به یکی از ادارات ثبت احوال سراسر کشور اعلام شود و نیز وفات ایرانیان در  خارج از کشور  
به ماموران کنسولی محل اقامت یا به یکی از ادارات سازمان ثبت احوال کشور اعلام میشود  

^ بالا

 

 
هر یک از اشخاص زیر می توانند به اعلام وفات واخذ گواهی فوت اقدام نمایند         
 

1- نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است با ارائه مدرک شناسائی .

2- مأموران انتظامی متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است .

3- متصدیان گورستانها .

4- مقامات قضایی و نظامی .

5- گروههای امدادی .

 

^ بالا

 

 
مدارک مورد نیاز جهت ثبت وفات          

1- شناسنامه متوفی و کارت شناسایی ملی( در صورت صدور کارت ) .

2- گواهی پزشک یا بیمارستان یا مسئولین گورستان یا معرفی و حضور دو نفر گواه با ارائه مدرک شناسایی در اداره ثبت احوال مورد مراجعه .

ثبت احوال مورد مراجعه.

^ بالا

 

 
صدور خلاصه رونوشت وفات( گواهی فوت):          
 

1- گواهی فوت به هر شخصی و به هر تعدادی که درخواست نماید تسلیم خواهد شد.

2- برابر گواهی فوت وجهی طبق تعرفه جاری اخذ می شود.


3- هزینه صدور گواهی فوت ده هزار ریال می باشد.

^ بالا

 


نحوه مراجعه و ثبت وفات و صدورگواهی فوت:
 

- جهت ثبت وفات و اخذ گواهی فوت کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دارند در ساعات و ایام اداری پاسخگوی مراجعین محترم باشند و در صورت تکمیل بودن مدارک لازم نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت در همان روز اقدام خواهد شد .

- در صورت عدم تحویل شناسنامه متوفی ارائه مدارکی که هویت وی را مشخص نماید الزامی است که در این صورت پس از طی مراحل اداری نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت اقدام خواهد شد .

^ بالا

 

 
توصیه های ضروری:

1- اصلح است که واقعه وفات در ظرف مهلت مقرر ( 10 روز ) به اداره ثبت احوال اعلام گردد .

2- صدور گواهی فوت در مراحل بعدی مستلزم ارائه شناسنامه متوفی یا اعلام شماره و تاریخ ثبت وفات می باشد .

3- صدور گواهی فوت مستلزم ثبت وفات است ، با توجه به اهمیت موضوع لازم است قبل از امضاء سند مربوطه از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید .

4- بهنگام دریافت گواهی فوت از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید .

5- پس از وفات ، گواهی فوت جایگزین شناسنامه متوفی می باشد که بنابه ضرورت و نیاز این گواهی ارائه خواهد شد .

^ بالا

 

 
تعاریف و مفاهیم :

1- سند وفات 
سند وفات سندی رسمی است که وفات هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن گواهی فوت صادر می گردد  

2- گواهی فوت  
گواهی فوت که همان خلاصه رونوشت وفات می باشد بر اساس مندرجات سند فوت تنظیم و تسلیم میگردد  

^ بالا