مدیریت محتوا

 

 نام و نام خانوادگی: داوید صادقی  

پست سازمانی: مدیرکل ثبت احوال هرمزگان

نوع استخدام: رسمی

 تحصیلات:  لیسانس الهیات 

تاریخ شروع به کار: 1368/07/29

 تلفن : 33331022   - 33330037 داخلی: 102و103