مدیریت محتوا

 

نام و نام خانوادگی: راشد رشیدی 

پست سازمانی: معاون امور اسناد هویتی 

 نوع استخدام: رسمی 

تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق  

تاریخ شروع به کار:1379/2/26 

تلفن : 33353677    داخلی:107