مدیریت محتوا

 

 نام و نام خانوادگی: علیرضا عزیزی

 

پست سازمانی: کارشناس مسئول امور پردازش اطلاعات

 نوع استخدام: پیمانی

 

تحصیلات: کارشناسی مهندسی کامپیوتر

 

تاریخ شروع به کار: 1384/12/20

 

تلفن : 33353677    داخلی: 116