مدیریت محتوا

نام و نام خانوادگی: افروز آسوار

پست سازمانی: کارشناس امور پردازش اطلاعات(امنیت)


نوع استخدام: پیمانی

 تحصیلات: کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

 تاریخ شروع به کار: 1394/05/04

 تلفن : 33353677    داخلی:128