مدیریت محتوا

نام و نام خانوادگی: زهرا قرائت

پست سازمانی: کارشناس مسئول آمار و اطلاعات جمعیتی

نوع استخدام: رسمی

تحصیلات: کارشناسی آمار

تاریخ شروع به کار: 1382/12/27

تلفن : 33353677 داخلی:119