مدیریت محتوا

نام و نام خانوادگی: عبداله تاریک کار

 

پست سازمانی: کارشناس بودجه

نوع استخدام: پیمانی

 

تحصیلات: کارشناسی مدیریت دولتی

 

تاریخ شروع به کار: 1389/12/5

 

تلفن : 33353677    داخلی: 122