کارشناس امور کارت هوشمند ملی

 نام و نام خانوادگی :فاطمه ابوالحسنی

پست سازمانی :کارشناس امور پردازش اطلاعات و مسئول کارت هوشمند ملی

نوع استخدام:پیمانی

تحصیلات:کارشناسی مهندسی کامپیوتر

تاریخ شروع به کار:1393/08/20

تلفن : 33353677 داخلی :119