کارشناس مسئول امور مالی

نام و نام خانوادگی: بدریه ترابی

پست سازمانی: کارشناس مسئول امور مالی

نوع استخدام: رسمی

 تحصیلات: کارشناسی حسابداری

 

تاریخ شروع به کار: 1373/10/01

 

تلفن : 33353677    داخلی: 121