رئیس حراست

نام و نام خانوادگی: عبدالرسول چابکی دهبارز

پست سازمانی: رئیس اداره حراست

 

نوع استخدام: رسمی

 

تاریخ شروع به کار: 1369/07/02

 

تلفن : 3353677    داخلی: 105