مدیریت محتوا

نام و نام خانوادگی :حسن زمانی

پست سازمانی :کارشناس امور گزینش 

نوع استخدام:رسمی

تحصیلات:کارشناسی حقوق قضائی

تاریخ شروع به کار:1379/3/16

تلفن : 33353677 داخلی :114