مدیریت محتوا

نام و نام خانوادگی :ماندانا مسکانی

پست سازمانی :رئیس اداره امور حقوقی

نوع استخدام :رسمی

تحصیلات :کارشناسی علوم قضائی

تاریخ شروع به کار:1377/07/22

تلفن : 33353677 داخلی :114