مدیریت محتوا

 

نام و نام خانوادگی :مهدی رضائیان

پست سازمانی :امور اداری و رفاه

نوع استخدام:پیمانی

تحصیلات:کارشناسی علوم اجتماعی

تاریخ شروع به کار:1386/04/02

تلفن : 33353677 داخلی :125