مدیریت محتوا

نام و نام خانوادگی: جعفر رستمی

پست سازمانی: کارپرداز

نوع استخدام: رسمی

تحصیلات: دیپلم جوشکاری

تاریخ شروع به کار: 1379/03/07

تلفن : 33353677 داخلی:127