مدیریت محتوا

 

نام و نام خانوادگی: حسن نقیبی

 پست سازمانی: خدمات

 نوع استخدام: قرارداد کارگری

  تاریخ شروع به کار: 1382/06/26

  تلفن : 33353677 داخلی:132