مدیریت محتوا
با عنایت به این که این اداره کل در نظر دارد ارائه خدمات ثبت احوال را به تعداد محدودی از دفاتر پیشخوان خدمات دولت واگذار نماید. لذا چنانچه  دفتری تمایل به دریافت خدمات دارد .مدارک ذیل را تکمیل و حداکثر ظرف یک هفته از دریافت نامه به این اداره کل واقع در بلوار امام حسین جنب اداره آب و فاضلاب تحویل نمایند .بدیهی است انتخاب نهایی بر اساس ضوابط و مقررات ثبت احوال انجام می گیرد و اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان در انتخاب دفاتر مختار بوده و شرکت در فراخوان هیچ گونه تعهدی را به ثبت احوال استان ایجاد نمی کند .
مدارک لازم 
تکمیل فرم درخواست در اداره کل ثبت احوال
 تصویر کلیه صفحات شناسنامه
 تصویر کارت شناسائی ملی
(تصویر مدرک تحصیلی (حداقل لیسانس
 تصویر پروانه دفتر پیشخوان دولت