مدیریت محتوا

نام و نام خانوادگی :حسن زمانی

 
پست سازمانی :کارشناس تغییر نام و نام خانوادگی  

نوع استخدام:رسمی

تحصیلات:کارشناسی حقوق قضائی 

تاریخ شروع به کار:1379/3/16

 تلفن : 33353677 داخلی :114