مدیریت محتوا

نام و نام خانوادگی: کاظم بهرامی 

پست سازمانی: کارشناس مسئول خدمات ثبتی غیردولتی

 نوع استخدام: پیمانی 

تحصیلات: کارشناس حقوق قضائی

تاریخ شروع به کار:1379/2/26 

تلفن : 33353677    داخلی:114