مدیریت محتوا
 
2

 نام و نام خانوادگی: سیدمهدی فارسی

پست سازمانی: کارشناس امور مالی

نوع استخدام: پیمانی
 
تحصیلات: کارشناسی مدیریت بازرگانی

تاریخ شروع به کار: 1386/04/02

تلفن : 33353677 داخلی:122