معاون حقوقی وسجلی
 

‌اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان درراستای ترویج فرهنگ نام ونام گزینی درنظر دارد همایش مهندسی نام را درنیمه اول بهمن ماه سال جاری با حضور صاحب نظران واساتید دانشگاه برگزار نماید. بدینوسیله ازکلیه اساتید وصاحب نظران که تمایل به ارسال مقاله دارند دعوت  می نماید  تانیمه دوم آبان ماه سال جاری برابرمحورهای اعلام شده ذیل نسبت به ارسال چکیده مقاله به دبیرخانه همایش واقع در(بندرعباس بلوار امام حسین  جنب اداره کل آب و فاضلاب روستایی اداره کل ثبت احوال هرمزگان واحد حقوقی و سجلی) اقدام نمایند.

 

 

 

 

 

با توجه به اهمیت حوزه حقوقی در پیشبرد اهداف سازمان از کلیه همکاران گرامی تقاضا می شود در صورت تمایل نسبت به تهیه مقاله در زمینه های مختلف حقوقی مرتبط با قوانین و دستورالعمل های سازمان اقدام و به اداره کل ثبت احوال هرمزگان معاونت حقوقی و سجلی ارسال نموده تا پس از بررسی به سازمان ارسال شود شایان ذکر است در صورت تایید سازمان مقاله با نام شما در سایت ثبت احوال هرمزگان درج خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفاوت شکایت کیفری و حقوقی در دادگستر ی

1-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

2- شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاٌ مورد پذیرش قرار نمی گیرد

3- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماٌ به دادگاه برده شود.
4- شکایتهای کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می توان در دادگستری مطرح کرد . ولی اکثر شکایت های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود(مثلاٌ شکایتهایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است)
5- برای مطرح کردن شکایت کیفری(ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمر 2000تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می شود . ولی برای طرح شکایت حقوقی , باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد (مثلاٌ برای گرفتن یک طلب 10 میلیون تومانی بالغ بر 150 هزارتومان تمبر لازم است.)
6- پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه, قتل, زنا و.. ) اما شکایت های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده , خاتمه می یابند.
7- درشکایت های کیفری, به شکایت کننده شاکی گفته می شود, به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در شکایت های حقوقی , به شکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.
8- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند
9-در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند, او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقی اگرخوانده بموقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.
10- دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید بوسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند.

 

 

شرح وظایف

شرح وظایف اداره کل امور حقوقی،مجلس و استانها

1- تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی و تصویب نامه های مورد نیاز سازمان با کمک سایر واحدهای ذیربط و انطباق آن با موازین حقوقی.

2-  تهیه و تنظیم آئین نامه های اجرائی قوانین ثبت احوال و اصلاحیه های مربوط با همکاری دیگر واحدهای سازمان .

3- فراهم نمودن اسناد و مدارک بمنظور توجیه ، تبیین لوایح قانونی ، آئین نامه و تصویب نامه ها در مجلس و هیات دولت.

4-   دفاع از حقوق سازمان در مقابل شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی .

5-   تهیه و تنظیم، بررسی و اظهارنظر درباره قراردادها و پروتکل های همکاری سازمان با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های مربوطه.

6-    رسیدگی به پرونده جعل شناسنامه و اسناد سجلی،اسناد مکرر و واهی،تعقیب جاعلین و استفاده کنندگان از اسناد سجلی مجعول از طریق مراجع ذیصلاح.

7-     رسیدگی و پیگیری قانونی در موارد فقدان و سرقت شناسنامه ها و گواهیهای ولادت اعم از نوشته شده و نانویس،اسناد سجلی،امهار سجلی،وسائط نقلیه ، تجهیزات و غیره در مراجع ذیصلاح.

8-     انجام امور انتخابات مجلس ( خبرگان ،ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی) با همکاری وزارت کشور و دیگر واحدهای ذیربط.

9-     رسیدگی به پرونده های املاک و ساختمانهای استیجاری سازمان و پرونده های دعاوی حقوقی در این رابطه.

10-  صدور دستور الصاق یادداشت منع ارائه خدمات به اسناد حسب مورد.

11-  همکاری با مقامات انتظامی،قضائی ،اداره گذرنامه،اداره آگاهی و دادستانی انقلاب در رابطه با شناسنامه و اسناد سجلی و هویت اشخاص و امور مربوط به بیانیه های رسمی کشور.

۱12-  ارتباط با مجلس شورای اسلامی و عنداللزوم رایزنی با نمایندگان بمنظور تهیه بسترهای لازم و سهولت در تصویب لوایح قانونی.

13-  تعقیب و پیگیری لوایح و پیش نویس تصویب نامه ها و آئین نامه ها در کمیسیونهای مجلس و هیات دولت تا مرحله تصویب و ابلاغ .

14-  پیگیری درخواست ها و مکاتبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیات دولت و سایر مقامات عالی در واحدهای سازمان حسب مورد.

15-  ارشاد ،آموزش و رهنمود واحدهای تابعه سازمان در کلیه مسائل حقوقی.

۱6-  پاسخگویی به استعلام های حقوقی ادارات کل.

17-  مطالعه و برنامه ریزی در خصوص تشکیل هیاتهای حل اختلاف .

18-   نظارت مستمر بر کار هیاتهای حل اختلاف و ارشاد و راهنمایی آنها.

19-  برنامه ریزی پیرامون ایجاد وحدت رویه در صدور آراء حل اختلاف.

20-  رسیدگی به آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف و انطباق آن با موازین قانونی .

21-  تحقیق و رسیدگی به موارد خلاف و صدور دستور رفع آثار خلاف هیاتهای حل اختلاف.

22-  پاسخگویی به مشکلات حقوقی و هیاتهای حل اختلاف.
 
 

شرح وظایف معاون حقوقی و سجلی

 

-   مراقبت در حسن جریان کلیه امور سجلی و حقوقی واحدهای تابعه اداره کل ثبت احوال استان

-   همکاری با مدیر کل در تعیین خطمشی و تفسیر برنامه ها و خط مشی های سازمان در امور سجلی و حقوقی برای مسؤلین واحدهای تابعه و مراقبت در حسن    اجرای آنها

-   همکاری با مدیر کل در تنظیم یا تفسیر برنامه های مربوط به طرح اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال و تعویض شناسنامه ها و مراقبت در حسن اجرای پروزه های مربوط

-   همکاری با مدیر کل و هماهنگی با معاونت آمار و انفورماتیک در خصوص تهیه اطلاعات آماری کارت ملی و خدمات سجلی

-   مراقبت در اجرای صحیح قانون و آئین نامه ثبت احوال،دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از سوی سازمان

-   بررسی مشکلات و مسائل سجلی و حقوقی واحدهای تابعه و تهیه دستورالعملها،بخشنامه ها و اطلاعیه های سجلی و حقوقی و پاسخ سوالات واحدهای تابعه  در زمینه مذکور

-   سرپرستی امور مربوط به رسیدگی به کار هئیت های حل اختلاف واحدهای تابعه و بررسی آراء صادره از نظر انطباق با مقررات ثبت احوال و وحدت رویه هئیت های   مذکور

-   مراقبت در رسیدگی به پرونده های مطروحه در محاکم قضائی و راهنمائی واحدهای تابعه در قبال دعاوی و تنظیم لوایح دفاعیه

-   سرپرستی امور مربوط به جمع آوری آمار و اطلاعات حیاتی و تنظیم و طبقه بندی آنها

-   همکاری با مدیر کل استان در امور مربوط به ارزشیابی کارکنان واحدهای تابعه

-   نظارت بر تکمیل پرونده های تخلفات و جرایم سجلی کارکنان واحدهای تابعه و سایر اشخاص و ارجاع و پیگیری آنها در مراجع ذیصلاح با نظر مافوق

-   شرکت در سمینارها ، کمیسیونها و جلسات مختلف به نمایندگی از طرف مقام مافوق

-   انجام سایر امور مرتبط با شغل

  

شرح وظایف کارشناس امور حقوقی

 

 

-   تحقیق و مطالعه درقوانین ، آئین نامه ها،تصویب نامه ها و دستورالعملها بمنظور تهیه لوایح دفاعیه از حقوق سازمان در مراجع ذیصلاح

-   اظهار نظر در مورد اصلاح قانون و سایر مقررات ثبت احوال

-   تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی ، آئین نامه ها، اساسنامه ها و تصویب نامه های مورد نیاز سازمان

-   تهیه گزارش توجیهی در مورد لوایح قانونی و تصویب نامه های مربوط به سازمان

-   تهیه و تنظیم پیش نویس قراردادهای سازمان با اشخاص حقیقی و حقوقی

-   تهیه و تنظیم دادخواستها و لوایح دفاعیه در مسائل حقوقی

-   حضور در مراجع قضائی جهت ادای توضیحات و دفاع در قبال دعاویاشخاص حقیقی و حقوقی به نمایندگی از طرف سازمان

-   بررسی و اظهار نظر در مسائل حقوقی و ارائه نظرات مشورتی به مقامات و مسولین سازمان و همچنین به ادارات و واحدهای تابعه سازمان

-   بررسی پرونده های مطروحه و تهیه پیش نویس اعلام شکایات در رابطه با اتهامات کارکنان سازمان و سایر اشخاص بمراجع صلاحیتدار

-   تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستورالعملهای حقوقی و قضائی مورد نیاز سازمان

-   رسیدگی به پرونده های مربوط به جعل اسناد ، فقدان شناسنامه،سرقت شناسنامه ها....

-   انجام سایر امور محوله مربوط