معاون حقوقی وسجلی
 

شرح وظایف

شرح وظایف اداره کل امور حقوقی،مجلس و استانها

1- تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی و تصویب نامه های مورد نیاز سازمان با کمک سایر واحدهای ذیربط و انطباق آن با موازین حقوقی.

2-  تهیه و تنظیم آئین نامه های اجرائی قوانین ثبت احوال و اصلاحیه های مربوط با همکاری دیگر واحدهای سازمان .

3- فراهم نمودن اسناد و مدارک بمنظور توجیه ، تبیین لوایح قانونی ، آئین نامه و تصویب نامه ها در مجلس و هیات دولت.

4-   دفاع از حقوق سازمان در مقابل شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی .

5-   تهیه و تنظیم، بررسی و اظهارنظر درباره قراردادها و پروتکل های همکاری سازمان با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های مربوطه.

6-    رسیدگی به پرونده جعل شناسنامه و اسناد سجلی،اسناد مکرر و واهی،تعقیب جاعلین و استفاده کنندگان از اسناد سجلی مجعول از طریق مراجع ذیصلاح.

7-     رسیدگی و پیگیری قانونی در موارد فقدان و سرقت شناسنامه ها و گواهیهای ولادت اعم از نوشته شده و نانویس،اسناد سجلی،امهار سجلی،وسائط نقلیه ، تجهیزات و غیره در مراجع ذیصلاح.

8-     انجام امور انتخابات مجلس ( خبرگان ،ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی) با همکاری وزارت کشور و دیگر واحدهای ذیربط.

9-     رسیدگی به پرونده های املاک و ساختمانهای استیجاری سازمان و پرونده های دعاوی حقوقی در این رابطه.

10-  صدور دستور الصاق یادداشت منع ارائه خدمات به اسناد حسب مورد.

11-  همکاری با مقامات انتظامی،قضائی ،اداره گذرنامه،اداره آگاهی و دادستانی انقلاب در رابطه با شناسنامه و اسناد سجلی و هویت اشخاص و امور مربوط به بیانیه های رسمی کشور.

۱12-  ارتباط با مجلس شورای اسلامی و عنداللزوم رایزنی با نمایندگان بمنظور تهیه بسترهای لازم و سهولت در تصویب لوایح قانونی.

13-  تعقیب و پیگیری لوایح و پیش نویس تصویب نامه ها و آئین نامه ها در کمیسیونهای مجلس و هیات دولت تا مرحله تصویب و ابلاغ .

14-  پیگیری درخواست ها و مکاتبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیات دولت و سایر مقامات عالی در واحدهای سازمان حسب مورد.

15-  ارشاد ،آموزش و رهنمود واحدهای تابعه سازمان در کلیه مسائل حقوقی.

۱6-  پاسخگویی به استعلام های حقوقی ادارات کل.

17-  مطالعه و برنامه ریزی در خصوص تشکیل هیاتهای حل اختلاف .

18-   نظارت مستمر بر کار هیاتهای حل اختلاف و ارشاد و راهنمایی آنها.

19-  برنامه ریزی پیرامون ایجاد وحدت رویه در صدور آراء حل اختلاف.

20-  رسیدگی به آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف و انطباق آن با موازین قانونی .

21-  تحقیق و رسیدگی به موارد خلاف و صدور دستور رفع آثار خلاف هیاتهای حل اختلاف.

22-  پاسخگویی به مشکلات حقوقی و هیاتهای حل اختلاف.
 
 

شرح وظایف معاون حقوقی و سجلی

 

-   مراقبت در حسن جریان کلیه امور سجلی و حقوقی واحدهای تابعه اداره کل ثبت احوال استان

-   همکاری با مدیر کل در تعیین خطمشی و تفسیر برنامه ها و خط مشی های سازمان در امور سجلی و حقوقی برای مسؤلین واحدهای تابعه و مراقبت در حسن    اجرای آنها

-   همکاری با مدیر کل در تنظیم یا تفسیر برنامه های مربوط به طرح اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال و تعویض شناسنامه ها و مراقبت در حسن اجرای پروزه های مربوط

-   همکاری با مدیر کل و هماهنگی با معاونت آمار و انفورماتیک در خصوص تهیه اطلاعات آماری کارت ملی و خدمات سجلی

-   مراقبت در اجرای صحیح قانون و آئین نامه ثبت احوال،دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از سوی سازمان

-   بررسی مشکلات و مسائل سجلی و حقوقی واحدهای تابعه و تهیه دستورالعملها،بخشنامه ها و اطلاعیه های سجلی و حقوقی و پاسخ سوالات واحدهای تابعه  در زمینه مذکور

-   سرپرستی امور مربوط به رسیدگی به کار هئیت های حل اختلاف واحدهای تابعه و بررسی آراء صادره از نظر انطباق با مقررات ثبت احوال و وحدت رویه هئیت های   مذکور

-   مراقبت در رسیدگی به پرونده های مطروحه در محاکم قضائی و راهنمائی واحدهای تابعه در قبال دعاوی و تنظیم لوایح دفاعیه

-   سرپرستی امور مربوط به جمع آوری آمار و اطلاعات حیاتی و تنظیم و طبقه بندی آنها

-   همکاری با مدیر کل استان در امور مربوط به ارزشیابی کارکنان واحدهای تابعه

-   نظارت بر تکمیل پرونده های تخلفات و جرایم سجلی کارکنان واحدهای تابعه و سایر اشخاص و ارجاع و پیگیری آنها در مراجع ذیصلاح با نظر مافوق

-   شرکت در سمینارها ، کمیسیونها و جلسات مختلف به نمایندگی از طرف مقام مافوق

-   انجام سایر امور مرتبط با شغل

  

شرح وظایف کارشناس امور حقوقی

 

 

-   تحقیق و مطالعه درقوانین ، آئین نامه ها،تصویب نامه ها و دستورالعملها بمنظور تهیه لوایح دفاعیه از حقوق سازمان در مراجع ذیصلاح

-   اظهار نظر در مورد اصلاح قانون و سایر مقررات ثبت احوال

-   تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی ، آئین نامه ها، اساسنامه ها و تصویب نامه های مورد نیاز سازمان

-   تهیه گزارش توجیهی در مورد لوایح قانونی و تصویب نامه های مربوط به سازمان

-   تهیه و تنظیم پیش نویس قراردادهای سازمان با اشخاص حقیقی و حقوقی

-   تهیه و تنظیم دادخواستها و لوایح دفاعیه در مسائل حقوقی

-   حضور در مراجع قضائی جهت ادای توضیحات و دفاع در قبال دعاویاشخاص حقیقی و حقوقی به نمایندگی از طرف سازمان

-   بررسی و اظهار نظر در مسائل حقوقی و ارائه نظرات مشورتی به مقامات و مسولین سازمان و همچنین به ادارات و واحدهای تابعه سازمان

-   بررسی پرونده های مطروحه و تهیه پیش نویس اعلام شکایات در رابطه با اتهامات کارکنان سازمان و سایر اشخاص بمراجع صلاحیتدار

-   تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستورالعملهای حقوقی و قضائی مورد نیاز سازمان

-   رسیدگی به پرونده های مربوط به جعل اسناد ، فقدان شناسنامه،سرقت شناسنامه ها....

-   انجام سایر امور محوله مربوط